Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Archiwum z miesiąca Listopad, 2012

Opublikowano nowelizację ustawy o PIT

Opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zmienia zapisy w zakresie ulgi na dzieci, ulgi na korzystanie z internetu i zmniejsza uprawnienia do stosowania przez twórców zryczałtowanych 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. W rodzinach z trójką i więcej dzieci – bez względu na osiągany dochód – ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 proc., a na każde kolejne o 100 proc. Dla rodzin wychowujących dwójkę potomstwa, bez względu…

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne

Od 8 listopada br. stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 14 %. Płatnik, który nie zapłaci składek na ubezpieczenia społeczne w terminie lub w odpowiedniej wysokości, jest zobowiązany do uregulowania odsetek. Zasady naliczania takich odsetek określone są w ustawie Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Odsetki za nieterminowe wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne naliczane są za okres od dnia następującego…

Graniczne kwoty przychodu dla 2012 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Prezes ZUS w swoim komunikacie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2012 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent (M.P. poz. 889), ustalający wolumen brzegowy sumy przychodu dla 2012 r. Kwoty brzegowe przychodu dla 2012 r. wyniosły: 1) 29 772,30 zł – co kształtuje sumę kwot przychodu zgodnego z 70% średnich miesięcznych płac w wolumenach: 2391,20 zł…

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zmiany zapowiedziane przez premiera w expose dnia 18 listopada 2011 roku. Zmiany dotyczą ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci Internet oraz tzw. ulgi na dzieci, a także możliwości rozliczania podatku z uwzględnieniem ryczałtowych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez twórców. Nowelizacja nie przewiduje całkowitej likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet, wprowadza jednak istotne…

Dwa lata na przechowywanie paragonów fiskalnych

Projekt do tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej zakłada wprowadzenie, jako zasady, dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne. W myśl przepisu z art. 113 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani…

Nowa-stara unijna dyrektywa o kapitale akcyjnym

Opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012,…

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2012 r.

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale wyniosło 3510,22 zł. To o 13,40 zł więcej niż w drugim kwartale. W drugim kwartale 2012 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3496,82 zł.

Obniżenie stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 6-7 listopada 2012 r. zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. I tak: stopa referencyjna wynosi 4,5% w skali rocznej, stopa lombardowa – 6% w skali rocznej; stopa depozytowa – 3% w skali.

„Krótka sprzedaż” objęta CIT i PIT

Resort finansów opublikował projekt założeń projektu ustawy zmieniającej ustawę o obrocie instrumentami finansowymi. Przygotowywana zmiana ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do obowiązującego rozporządzenia nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. U. L. 86 s.1). W projekcie zaproponowano objęcie zasadami ustalania przychodu wszystkich przypadków transakcji tzw. krótkiej sprzedaży, czyli sprzedaży…

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą prawo do becikowego

6 listopada br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pomimo wniosków o zwiększenie wysokości becikowego, nadal będzie ono wynosiło 1000 zł. Od 1 stycznia 2013 r. becikowe będą uzyskiwać rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 1922 zł. Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli składać także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanych…

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.