Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Archiwum z roku 2012

Obowiązują nowe formularze NIP

Obowiązują nowe wzory zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 i informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową – NIP-D. Nowe formularze zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych (Dz. U. poz. 1369). W rubryce 35 zgłoszenia NIP-2 uzupełniona została lista szczególnych form prawnych, a w rubryce 37 dotyczącej statusów szczególnych dodano nowy status umożliwiający podmiotowi…

Od 2013 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie

Zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi 1600 zł i pochodne tej kwoty (m.in. kwoty wolne od potrąceń, stawka dodatku za pracę w porze nocnej itp.).

Od 1 stycznia zmienią się zasady fakturowania

Uproszczenie sposobu wystawiania faktur przez podatników oraz odbiurokratyzowanie wielu istniejących obecnie wymogów formalnych dotyczących fakturowania przewiduje opublikowana wczoraj nowelizacja przepisów rozporządzenia fakturowego. Do najważniejszych zmian korzystnych dla przedsiębiorców, jakie wprowadza rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług należą: Umożliwienie wystawiania faktur VAT również…

Obowiązuje nowa umowa podatkowa z Luksemburgiem

Wszedł w życie Protokół zmieniający Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Luksemburgiem. Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania pozostaje metoda wyłączenia z progresją, natomiast do niektórych kategorii dochodów zastosowanie będzie miała metoda zaliczenia proporcjonalnego. Protokół, który został podpisany w Luksemburgu 7 czerwca 2012 r. zmienia postanowienia dotyczące metody unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do polskich rezydentów, opodatkowania dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków…

Opublikowano nowe formularze NIP

Zostały opublikowane nowe wzory zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 i informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową – NIP-D. W rubryce 35 zgłoszenia NIP-2 uzupełniona została lista szczególnych form prawnych, a w rubryce 37 dotyczącej statusów szczególnych dodano nowy status umożliwiający podmiotowi wskazanie, że jest on organizacją pożytku publicznego, co pozwoli na szybkie uzyskanie informacji o posiadaniu statusu OPP bezpośrednio z systemu CRP KEP,…

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 roku

Sejm przyjął wszystkie poprawki senackie do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Termin wejścia w życie ustawy został przesunięty na 1 kwietnia 2013 roku oraz 1 stycznia 2014 roku. Nowe przepisy upraszczają rozliczenia podatku VAT, wprowadzają stabilność prawną oraz zmniejszają obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców. W rozwiązaniach szczegółowych nowelizacja zmienia na 23 proc. stawkę podatku VAT na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła…

Opublikowano nowelizację ustawy o PIT

Opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zmienia zapisy w zakresie ulgi na dzieci, ulgi na korzystanie z internetu i zmniejsza uprawnienia do stosowania przez twórców zryczałtowanych 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. W rodzinach z trójką i więcej dzieci – bez względu na osiągany dochód – ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 proc., a na każde kolejne o 100 proc. Dla rodzin wychowujących dwójkę potomstwa, bez względu na osiągany dochód, ulga pozostanie…

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne

Od 8 listopada br. stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 14 %. Płatnik, który nie zapłaci składek na ubezpieczenia społeczne w terminie lub w odpowiedniej wysokości, jest zobowiązany do uregulowania odsetek. Zasady naliczania takich odsetek określone są w ustawie Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Odsetki za nieterminowe wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne naliczane są za okres od dnia następującego…

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.