Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Archiwum z miesiąca Wrzesień, 2012

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2013 r.

Z przygotowanego przez Ministra Zdrowia projektu ustawy wynika, że, w 2013 roku, analogicznie do roku 2012, rolnik zapłaci składkę w wysokości 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. rolnicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych…

Odpisy na ZFŚS do 30 września

Do dnia 30 września pracodawca ma obowiązek przekazać na rachunek bankowy ZFŚS równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na 2012 r. ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Zmiany w ustawie o becikowym

Od początku 2013 r. becikowe wzrośnie do 1200 zł (z obecnego 1000 zł). Jednak prawo do tego świadczenia będą miały jedynie rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie kryterium dochodowego w udzielaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego). Od 1 stycznia 2013 r. becikowe miałyby uzyskiwać rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Wraz z wnioskiem o przyznanie…

Zmiana w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

15 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 986). Część przepisów zacznie obowiązywać od 1 października i 1 grudnia 2012. Ustawa m.in. podnosi wysokość najniższego wynagrodzenia służącego do ustalenia wysokości dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Od września pracodawcy do ustalenia wysokości dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych…

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłoszona

13 września 2012 r. ogłoszona została ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1016). Ustawa wprowadza m.in. elektroniczny sposób potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz przeniesienie na NFZ ryzyka ponoszenia kosztów świadczeń udzielonych osobom nieuprawnionym. Od początku 2013 r. pacjent będzie mógł udowodnić prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej podając PESEL…

Nowa umowa podatkowa z Czechami

Od 13 czerwca 2012 obowiązuje nowa umowa z Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Umowa przewiduje usunięcie przepisów umożliwiających tzw. tax sparing, czyli odliczenie podatku fikcyjnego. Zmianie uległo również opodatkowanie licencji, dywidend i odsetek, definicji umownych, wymiany informacji i tzw. korekt wtórnych.

Zmiany podatkowe dla spółek komandytowo-akcyjnych

Zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, spółki komandytowe – akcyjne (SKA) stracą swoje preferencje podatkowe polegające na nieopodatkowaniu dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę do czasu wypłaty zysku akcjonariuszowi. Dochód uzyskiwany z działalności prowadzonej przez spółki kapitałowe (spółkę z o.o. i spółkę akcyjną) podlega dwupoziomowemu opodatkowaniu – początkowo na poziomie spółki, a następnie, w przypadku uzyskania przez udziałowca (akcjonariusza) tej spółki dochodu realizowanego poprzez wypłatę dywidendy,…

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W dniu 3 września 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2012, Poz. 986) nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiana ma na celu uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych, a także urealnienie wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Nowelizacja zmienia podstawę wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i od 1 września 2012 roku będzie to ponownie…

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.