Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Archiwum z miesiąca Październik, 2012

Opłaty za przechowywanie towarów w depozycie

25 października br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania. Opłata za przechowywanie towarów niewspólnotowych w depozycie wynosić będzie 5 proc. ich wartości celnej za każdy rozpoczęty miesiąc, a w magazynie czasowego składowania – 2 proc. wartości celnej towaru za pierwszy rozpoczęty miesiąc, a za każdy rozpoczęty następny miesiąc – w wysokości 1 proc. tej wartości. W przypadku, gdy kwota opłaty…

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

25 października 2012 r. na mocy oświadczenia rządowego w Polsce zaczęła obowiązywać Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Celem Konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami,…

Zmiana rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

8 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej określające wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Od września pracodawcy otrzymują dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w wyższej wysokości, a to z uwagi na zmianę wysokości najniższego wynagrodzenia, które od września br. wynosi 1386 zł. Nową wysokość wynagrodzenia pracodawcy muszą uwzględnić w informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych – INF-D-P.

Urlop macierzyński nie będzie przeszkodą do otrzymania trzynastki

Nowelizacja ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, będąca skutkiem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, przewiduje, że przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie będzie wymagane w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego. Projektowana ustawa, w celu realizacji powyższego wyroku, zakłada więc wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego lub z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, będą zwolnieni z obowiązku przepracowania u danego…

Projekt zmian w podatku tonażowym

W Sejmie odbyło się I czytanie projekt nowelizacji ustawy o podatku tonażowym. Projekt zakłada, że podatek tonażowy będzie można płacić przez dziesięć lat, a nie jak obecnie pięć. Projekt dostosowuje obowiązujące regulacje do decyzji Komisji Europejskiej z 2009 r. o uznaniu systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce za zgodny z wewnętrznym rynkiem Unii Europejskiej.

Propozycje obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne

25 października 2012 r. grupa posłów Ruchu Palikota wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który dotyczy obniżenia od 1 stycznia 2013 r. składek na ubezpieczenia: emerytalne (do 13,66 proc. podstawy wymiaru), rentowe (do 5,6 proc. podstawy wymiaru), chorobowe (1,71 proc. podstawy wymiaru) i wypadkowe (od 0,28 do 5,68 proc. podstawy wymiaru). Bezpośrednim celem przedstawionego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych…

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2012 r.

23 października ogłoszone zostało obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2012 r. Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2012 r. wyniosło 3689,81 zł. Podana wysokość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki…

Umowa podatkowa z Jersey

1 grudnia wejdzie w życie umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw operujących w transporcie międzynarodowym rozdziela prawa do opodatkowania dochodów przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne między Polskę a Jersey. Podpisana 2 grudnia 2011 r, w Londynie umowa wprowadza generalną zasadę opodatkowania zysków takich przedsiębiorstw wyłącznie w państwie, na terytorium którego znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Rząd przyjął projekt nowelizacji VAT

Projekt wprowadza do ustawy o VAT przepisy o charakterze dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej. Nowe przepisy upraszczają rozliczenia podatku VAT, wprowadzają stabilność prawną oraz zmniejszają obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych rozwiązań dla przepisów o podatku VAT jest przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z ww. zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy…

Nowe stawki podatku od środków transportowych 

Minister finansów ogłosił stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywały w 2013 r. W związku ze zmianą kursu euro, stawki te ulegną zmniejszeniu. Wysokość stawek minimalnych określa się dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem…

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.