Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Archiwum z miesiąca Listopad, 2012

Opublikowano nowelizację ustawy o PIT

Opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zmienia zapisy w zakresie ulgi na dzieci, ulgi na korzystanie z internetu i zmniejsza uprawnienia do stosowania przez twórców zryczałtowanych 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. W rodzinach z trójką i więcej dzieci – bez względu na osiągany dochód – ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 proc., a na każde kolejne o 100 proc. Dla rodzin wychowujących dwójkę potomstwa, bez względu na osiągany dochód, ulga pozostanie…

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne

Od 8 listopada br. stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 14 %. Płatnik, który nie zapłaci składek na ubezpieczenia społeczne w terminie lub w odpowiedniej wysokości, jest zobowiązany do uregulowania odsetek. Zasady naliczania takich odsetek określone są w ustawie Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Odsetki za nieterminowe wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne naliczane są za okres od dnia następującego…

Graniczne kwoty przychodu dla 2012 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Prezes ZUS w swoim komunikacie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2012 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent (M.P. poz. 889), ustalający wolumen brzegowy sumy przychodu dla 2012 r. Kwoty brzegowe przychodu dla 2012 r. wyniosły: 1) 29 772,30 zł – co kształtuje sumę kwot przychodu zgodnego z 70% średnich miesięcznych płac…

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zmiany zapowiedziane przez premiera w expose dnia 18 listopada 2011 roku. Zmiany dotyczą ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci Internet oraz tzw. ulgi na dzieci, a także możliwości rozliczania podatku z uwzględnieniem ryczałtowych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez twórców. Nowelizacja nie przewiduje całkowitej likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet, wprowadza jednak istotne ograniczenie w tym zakresie….

Dwa lata na przechowywanie paragonów fiskalnych

Projekt do tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej zakłada wprowadzenie, jako zasady, dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne. W myśl przepisu z art. 113 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są…

Nowa-stara unijna dyrektywa o kapitale akcyjnym

Opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz. Urz. UE L 315…

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2012 r.

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale wyniosło 3510,22 zł. To o 13,40 zł więcej niż w drugim kwartale. W drugim kwartale 2012 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3496,82 zł.

Obniżenie stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 6-7 listopada 2012 r. zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. I tak: stopa referencyjna wynosi 4,5% w skali rocznej, stopa lombardowa – 6% w skali rocznej; stopa depozytowa – 3% w skali.

„Krótka sprzedaż” objęta CIT i PIT

Resort finansów opublikował projekt założeń projektu ustawy zmieniającej ustawę o obrocie instrumentami finansowymi. Przygotowywana zmiana ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do obowiązującego rozporządzenia nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. U. L. 86 s.1). W projekcie zaproponowano objęcie zasadami ustalania przychodu wszystkich przypadków transakcji tzw. krótkiej sprzedaży, czyli…

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą prawo do becikowego

6 listopada br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pomimo wniosków o zwiększenie wysokości becikowego, nadal będzie ono wynosiło 1000 zł. Od 1 stycznia 2013 r. becikowe będą uzyskiwać rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 1922 zł. Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli składać także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości…

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.