Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Archiwum z roku 2013

Prezydent podpisał zmiany w czasie pracy

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. W ustawie przewidziano krótkie vacatio legis – 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ogłoszenie, zgodnie z przepisami, musi nastąpić niezwłocznie. Oznacza to, że przepisy wprowadzające zmiany w czasie pracy mogą wejść w życie już w sierpniu. Ustawa przewiduje możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie, wydłużenie okresu odbywać…

Ustawa o ratyfikacji umowy o wymianie informacji podatkowych z Andorą opublikowana

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 24 maja 2013 roku o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz. U. poz. 828). Umowa została sporządzona w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych. Spełnia ona aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi…

Nowelizacja ustawy o VAT

W święta weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT W drugi dzień Świąt Wielkanocnych w życie weszła część zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35). Spośród wielu zmian na odnotowanie zasługują niektóre definicje, opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów, zmienione regulacje dotyczące przedstawiciela podatkowego, WDT, oraz stawek na niektóre…

Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych wejdą w życie 1 kwietnia

Od 1 kwietnia obowiązywać będzie nowe rozporządzenie dotyczące stosowania kas rejestrujących, które poza obecnie obowiązującymi przepisami uwzględnia dotychczas nieuregulowane zagadnienia spotykane w praktyce, np. odrębną ewidencję. W nowym rozporządzeniu, które połączyło wcześniejsze cztery projekty doprecyzowano, że obowiązek ewidencjonowania dotyczy każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, a także otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży całości lub części zapłaty. Dodatkowo uregulowano, dotychczas nie znajdujące odzwierciedlenia w przepisach podatkowych, zasady…

Od 1 kwietnia zmieniają się zasady stosowania 0 proc. stawki VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Podatnik, który zarejestruje się jako podatnik VAT-UE najpóźniej w momencie składania deklaracji będzie mógł zastosować 0 proc. stawkę VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Dnia 15 marca zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 362). W związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie…

Zmiany w dokumentach TAX FREE

Zgodnie z opublikowanym w piątek rozporządzeniem zmieniającym przepisy dotyczące systemu TAX FREE, zmianie ulegną informacje zawarte w dokumencie będącym podstawą do dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z 7 grudnia 2012 r., zamiast poddawania kontroli wszystkich przypadków dotyczących towarów w systemie TAX FREE, również do tych towarów stosowana będzie od 21 kwietnia analiza ryzyka co do zasadności szczegółowej weryfikacji towarów….

W sobotę Dzień Otwarty w urzędach skarbowych

W sobotę 16 marca odbędzie się Dzień Otwarty urzędów skarbowych. Do godziny 13 urzędy będą przyjmować deklaracje oraz zorganizują szkolenia dla podatników. Wszyscy, którzy nie zdążyli się jeszcze rozliczyć, będą mogli w tym dniu skorzystać z pomocy urzędników i złożyć deklarację PIT. Urzędy skarbowe będą czynne w godzinach 9.00-13.00. Pracownicy urzędów będą przyjmować deklaracje, informować o zasadach rozliczenia PIT i wyjaśniać w jaki sposób: korzystać z ulg podatkowych,…

Nowy tekst jednolity ustawy o rachunkowości

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 30 stycznia 2013 r. w spawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 330). Poprzedni tekst jednolity ustawy pochodził z 2009 roku. Ustawa z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330) określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie…

Od 7 marca 2013r. niższe odsetki od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 6 marca br. podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych NBP. W konsekwencji od 7 marca br. odsetki od zaległości podatkowych są niższe o 1 proc. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej odsetki od zaległości podatkowych wynoszą tyle co suma 2 proc. i dwukrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej przez RPP. Na posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 0,50 pkt. Natomiast stopa…

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju

ZUS ogłosił, iż najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2013 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9225,75 zł. Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012 r. wyniosło 3690,30 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 r. (M. P. poz. 88). Zgodnie z art. 20…

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.