Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Archiwum z miesiąca Styczeń, 2013

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne

Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi od 10 stycznia 13 proc. Tak wynika z opublikowanego 23 stycznia 2013 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. poz. 26). Płatnik, który nie ureguluje składki na ubezpieczenia społeczne w odpowiednim terminie lub w należytej wysokości, zobowiązany jest do zapłaty…

Podstawa wymiaru oraz wysokości składek na ubezpieczenia społeczne styczeń-grudzień 2013 r.

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń – grudzień 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: – nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60…

Opublikowano stawki odsetek od zaległości podatkowych

Dnia 23 stycznia br. w Monitorze Polskim zostały opublikowane stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 26). Odsetki w wysokości 13 proc. i 9,75 proc. obowiązują od 10 stycznia. Zgodnie z art. 56 § 3 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę równa jest sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc., z tym że nie może być niższa niż 8 proc. Od dnia…

Nie ma obowiązku przechowywania potwierdzeń zapłaty

Obowiązek przechowywania przez przedsiębiorców potwierdzeń zapłaty z terminala do kart płatniczych może wynikać z umów zawartych z firmami obsługującymi terminale. Przepisy podatkowe nie przewidują takiego obowiązku. Obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy podatkowe, nie przewidują obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców potwierdzeń zapłaty drukowanych przez karty płatnicze. Potwierdzenia takie nie są dokumentami związanymi z prowadzeniem ksiąg podatkowych, o których mowa w art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja…

Opublikowano rozporządzenie MF w sprawie e-deklaracji

21 stycznia br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające przepisy w sprawie rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 98). W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 85) dodane dwie nowe…

Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2013 r.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2013 r. będzie wynosiła 261,73 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 2908,13 zł. W dniu 18 stycznia 2013 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne….

Potwierdzenie nadania NIP w 3 dni

Weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która skraca termin wydawania potwierdzenia nadania NIP. Nowelizacja ma na celu uproszczenie i ograniczenie obowiązków podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Wśród istotnych zmian można wskazać na skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia nadania NIP. Obowiązujący dotychczas termin 14-dniowy został skrócony do 3 dni. Termin 3-dniowy na otrzymanie potwierdzenia nadania NIP będzie obowiązywał…

Przepisy dotyczące abolicji składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców już obowiązują

W dniu 15 stycznia weszła w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ustawa przewiduje umorzenie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą zaległych płatności wobec ZUS za okres 1 stycznia 1999 r. – 28 lutego 2009 r. Abolicja obejmie niezapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, a także odsetki za zwłokę, opłaty…

Pracodawca nie będzie informował PIP oraz PIS o rodzaju i zakresie wykonywanej działalności

W dniu 17 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która skraca czas oczekiwania na realizację procedur związanych z zakładaniem firmy oraz ogranicza obowiązki pracodawców. Nowelizacja zwalnia pracodawców z obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności. Inspekcje będą pozyskiwać te dane z rejestru firm Głównego Urzędu Statystycznego i rejestru kont płatników, prowadzonego…

Mniejsze formalności przy e-fakturach

Ministerstwo Finansów zliberalizowało standardy przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej tak, żeby były one traktowane w ten sam sposób jak faktury papierowe. Opublikowane 29 grudnia rozporządzenie zmieniające obecnie obowiązujące przepisy dotyczące przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wprowadza możliwość zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności oraz czytelności faktury za pomocą dowolnych kontroli biznesowych,…

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.