Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Archiwum z miesiąca Luty, 2013

Podatek od środków transportowych można rozliczyć przez Internet

Dnia 15 lutego zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 221). Nowe przepisy umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego wykorzystywanie systemu bezpłatnej obsługi deklaracji na podatek od środków transportowych składanych przez portal ePUAP. Obowiązujący dotychczas format elektroniczny deklaracji na podatek od środków transportowych oraz układ informacji i powiązań między nimi…

Za brak sprawozdania będzie groziła grzywna

Od przyszłego roku, urzędy skarbowe będą mogły nałożyć na podatnika, który nie złoży w terminie sprawozdania finansowego, karę sięgającą nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmiany w Kodeksie karnym skarbowym. W świetle aktualnie obowiązującego prawa, organy skarbowe pozbawione są narzędzi niezbędnych do egzekwowana wykonywania przez podatników obowiązku składania sprawozdań finansowych. W celu wyeliminowania przypadków nieprzestrzegania przez podatników obowiązku składania sprawozdań finansowych konieczna jest zmiana…

Od 1 lipca 2013 r. NIP-7 złożymy przez Internet

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 203). Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia podyktowana była zmianą wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń…

Kodeks karny skarbowy ma nowy tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z 11 lutego 2013 r. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 27 listopada 2012 r. opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186). Kodeks reguluje kwestię odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Składa się z trzech tytułów: przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; postępowanie wykonawcze w sprawach…

Rząd przyjął propozycje zmian w kodeksie pracy dot. czasu pracy

Dłuższy okres rozliczeniowy oraz wprowadzenie ruchomego czasu pracy to najważniejsze propozycje zmian w kodeksie pracy przyjęte przez rząd. Okres rozliczeniowy będzie wydłużony, ale nie więcej niż do 12 miesięcy. Będzie on dotyczył każdego systemu czasu pracy. Pozwoli to pracodawcom bardziej elastycznie gospodarować czasem pracy pracowników, w zależności od zapotrzebowania na pracę w poszczególnych miesiącach. Okresy dłuższej pracy będą równoważone okresami pracy krótszej lub dniami wolnymi od pracy, z zachowaniem…

Ogłoszono rozporządzenie w sprawie podróży służbowych

W dniu 5 lutego został ogłoszony tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ogłoszono tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej…

Banki zaostrzają politykę kredytową

Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat sytuacji na rynku kredytowym za I kwartał 2013 r. z którego wynika ogólne zaostrzenie polityki kredytowej w polskim sektorze bankowym. Raport wskazuje, że polityka kredytowa banków w IV kwartale 2012 r. była w dalszym ciągu kształtowana pod wpływem niekorzystnych prognoz sytuacji gospodarczej i podwyższonego ryzyka poszczególnych branż. Kryteria kredytowe dla przedsiębiorców zostały ponownie zaostrzone, w ujęciu netto dotyczyło to głównie małych i średnich…

Zmiany w krajowych standardach rewizji finansowej

Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę nr 1474/23/2012 KRBR z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej. Przyjęta przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwała wprowadza zmiany w Krajowym Standardzie Rewizji Finansowej nr 1, które są konsekwencją zmian w ustawie o rachunkowości w zakresie ogłaszania sprawozdań finansowych. W przypadku sprawozdań finansowych za 2012 r. szczegółowe objaśnienia zamieszczane na końcu opinii biegłego rewidenta powinny…

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.