Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Archiwum z roku 2015

Najważniejsze zmiany w PIT w 2016 r.

 Od nowego roku w ustawie o PIT zaczną obowiązywać liczne zmiany wprowadzone aż 17 różnymi ustawami zmieniającymi. Wśród nich są m. in.: zmiany w katalogu dochodów/przychodów wolnych od podatku, korekty przychodów i kosztów czy kompleksowej regulacji opodatkowania źródeł nieujawionych. Korekta przychodów i kosztów Przyjęto rozwiązanie, że rozliczenia faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów (korekta podstawy opodatkowania w PIT) będą odbywały…

Korekta odpisów na ZFŚS do 31 grudnia

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Obliczając odpis na początku roku i dokonując na jego podstawie wpłaty na rachunek bankowy ZFŚS pracodawca opiera się na planowanych (szacunkowych) danych o zatrudnieniu. Na koniec roku, gdy faktyczna przeciętna liczba osób zatrudnionych różni się od zaplanowanej, pracodawca powinien dokonać korekty odprowadzonego odpisu na ZFŚS. W tym celu należy ponownie obliczyć wysokość…

Nowa PKWiU od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywała nowa “PKWiU 2015”. W ewidencji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej do dnia 31 grudnia 2016 r. będzie można stosować równolegle PKWiU 2008. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676) od nowego roku zostaje wprowadzona nowa PKWiU – “PKWiU 2015”….

Od 2016 roku elektroniczne zaświadczenia lekarskie

Od 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej. Zdecydowanie przyspieszy to komunikację między przychodnią, ZUS-em a pracodawcą, a z pacjenta zdejmie konieczność biegania z papierowym drukiem. Powinno to również ułatwić i przyspieszyć samo wystawienie zwolnienia. Elektroniczne zwolnienia będą mogli wystawiać wszyscy lekarze, którzy mają profil na platformie ZUS. Dzięki temu nie trzeba będzie mieć bloczków zwolnień, ręcznie ich wypełniać, a kopii zawozić do ZUS-u. Wszystko…

25-dniowy zwrot VAT tylko dla zapłaty

Przyspieszony zwrot VAT-u nie przysługuje w przypadku, gdy należność za faktury zakupowe zostaje uregulowana w drodze potrącenia. Tak wskazał NSA w wyroku z 30 listopada 2015 r. W przedmiotowej sprawie sporne było to, czy przyspieszony zwrot VAT-u będzie przysługiwał w przypadku, gdy należność za faktury zakupowe zostaje uregulowana w drodze potrącenia. Zdaniem skarżącego i sądu pierwszej instancji odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca. Zdaniem podatnika, przyspieszony zwrot dotyczy VAT naliczonego wynikającego…

Więcej formalności przy umowie zlecenie

1 stycznia 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące oskładkowania umów zleceń. Składki na ubezpieczenia społeczne będą obowiązkowe od każdej umowy, jeśli zsumowana podstawa ich wymiaru będzie niższa niż 1850 zł. Nowe zasady wynikają z ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831). Jeszcze do końca roku obowiązuje zasada,…

Podstawa odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe bez zmian

W 2016 roku wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć 325.990 złotych. Na podstawie upoważnienia ustawowego minister finansów ogłasza co roku do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia PIT z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe. Obecnie kwota…

Dieta nie może mieć charakteru ryczałtu miesięcznego

Dieta dla przewodniczącego rady ustalona w stałej kwocie jako ryczałt, traci charakter rekompensacyjny, a przyjmuje charakter stałego, miesięcznego wynagrodzenia, niezależnego od kosztów związanych z pełnieniem funkcji – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Rada gminy ustaliła wysokości diet radnych oraz przewodniczącego rady. Wojewoda wniósł na uchwałę skargę do sądu administracyjnego. Zarzucił, iż rada ustaliła diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady w formie ryczałtu, bez określenia zasad…

Zmiana zasady określania właściwości organów podatkowych w zakresie VAT

Od 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie podstawowa zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Właściwość ta będzie ustalana na ogólnych zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej, tj. ze względu na siedzibę podatnika lub miejsce zamieszkania. Według przepisów obowiązujących do końca 2015 r. właściwość organów podatkowych co do zasady określa się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Tylko w przypadku, gdy czynności te wykonywane są na terytorium…

Udział w firmowej imprezie świątecznej nie jest przychodem dla pracownika

Przyjęcie świąteczne nie jest świadczeniem pozapłacowym. Pracownik nie musi więc płacić od tego podatku. Firma z kolei może uznać wydatki związane z imprezą za koszt uzyskania przychodów. Przepisy fiskalne przewidują, że podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów wszystkie wydatki zmierzające do osiągnięcia przychodów, również takie, które służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. W każdym przypadku poszukujemy związku przyczynowo-skutkowego danego kosztu z działalnością płatnika. Warto zaznaczyć, że np. w komunikacji z pracownikami…

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.