Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Dążąc do zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług, na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany zachodzące w prawie podatkowym, finansowym i gospodarczym oraz socjalnym. Najistotniejsze modyfikacje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie i zarządzanie jednostkami gospodarczymi prezentujemy w naszym cotygodniowym serwisie.

Więcej formalności przy umowie zlecenie

1 stycznia 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące oskładkowania umów zleceń. Składki na ubezpieczenia społeczne będą obowiązkowe od każdej umowy, jeśli zsumowana podstawa ich wymiaru będzie niższa niż 1850 zł. Nowe zasady wynikają z ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831). Jeszcze do końca roku obowiązuje zasada,…

Podstawa odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe bez zmian

W 2016 roku wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć 325.990 złotych. Na podstawie upoważnienia ustawowego minister finansów ogłasza co roku do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia PIT z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe. Obecnie kwota…

Dieta nie może mieć charakteru ryczałtu miesięcznego

Dieta dla przewodniczącego rady ustalona w stałej kwocie jako ryczałt, traci charakter rekompensacyjny, a przyjmuje charakter stałego, miesięcznego wynagrodzenia, niezależnego od kosztów związanych z pełnieniem funkcji – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Rada gminy ustaliła wysokości diet radnych oraz przewodniczącego rady. Wojewoda wniósł na uchwałę skargę do sądu administracyjnego. Zarzucił, iż rada ustaliła diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady w formie ryczałtu, bez określenia zasad…

Zmiana zasady określania właściwości organów podatkowych w zakresie VAT

Od 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie podstawowa zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Właściwość ta będzie ustalana na ogólnych zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej, tj. ze względu na siedzibę podatnika lub miejsce zamieszkania. Według przepisów obowiązujących do końca 2015 r. właściwość organów podatkowych co do zasady określa się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Tylko w przypadku, gdy czynności te wykonywane są na terytorium…

Udział w firmowej imprezie świątecznej nie jest przychodem dla pracownika

Przyjęcie świąteczne nie jest świadczeniem pozapłacowym. Pracownik nie musi więc płacić od tego podatku. Firma z kolei może uznać wydatki związane z imprezą za koszt uzyskania przychodów. Przepisy fiskalne przewidują, że podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów wszystkie wydatki zmierzające do osiągnięcia przychodów, również takie, które służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. W każdym przypadku poszukujemy związku przyczynowo-skutkowego danego kosztu z działalnością płatnika. Warto zaznaczyć, że np. w komunikacji z pracownikami…

Od 1 stycznia nowe deklaracje w zakresie podatku od spadków i darowizn

Opublikowane zostały przepisy określające nowy wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3, informacji o pozostałych podatnikach SD-3/A oraz nowy wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2. Rozporządzenia mają na celu dostosowanie tych wzorów do nowego stanu prawnego zaistniałego w związku z nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn, w szczególności w zakresie wchodzących w życie 1 stycznia 2016 r. przepisów precyzujących opodatkowanie…

Będą nowe wzory formularzy w zakresie PIT

Minister finansów określił w rozporządzeniach nowe wzory zeznań, oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku. Rozporządzenie z 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2001) określa wzory druków, które będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych (poniesionych…

Wzór umowy o pracę zmieni się 22 lutego 2016 r.

Nowy wzór umowy o pracę zacznie obowiązywać 22 lutego 2016 r. Został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. poz. 2005). Zmiana wzoru stała się konieczna z uwagi na zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie właśnie 22…

Upominek z okazji jubileuszu pracy nie jest przychodem pracownika

Otrzymanie przez pracowników upominków rzeczowych z okazji jubileuszu pracy zawodowej bądź przejścia pracownika na emeryturę lub rentę nie stanowi dla nich przychodu w rozumieniu ustawy o PIT – stwierdził minister finansów w interpretacji indywidualnej z 29 października 2015 r. Minister finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z 2 marca 2015 r. Nr IBPB II/1/415-944/14/MK, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienił z urzędu wyżej wymienioną interpretację, stwierdzając,…

MF przygotował nowe deklaracje w zakresie VAT

Określenie nowych wzorów deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług. Potrzeba przygotowania nowych wzorów związana jest ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Poza dotychczasowymi wzorami zmianie ulegną także objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7,…

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.