Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Dążąc do zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług, na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany zachodzące w prawie podatkowym, finansowym i gospodarczym oraz socjalnym. Najistotniejsze modyfikacje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie i zarządzanie jednostkami gospodarczymi prezentujemy w naszym cotygodniowym serwisie.

Podatnicy wydrukują fakturę uproszczoną z kasy

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 kwietnia. Nowe przepisy zastąpią tzw. “rozporządzenie 2008”. W celu zwiększenia czytelności projektowanych przepisów resort finansów połączył cztery przygotowane dotychczas projekty rozporządzeń (z dnia 28.01.2012 r., 04.02.2013 r., 07.02.2013 r., 08.02.2013 r.). Projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących nawiązuje do obowiązujących uregulowań zawartych w rozdziale 3 “Warunki stosowania kas…

Minister Finansów ujednolicił zasady rachunkowości budżetówki

Opublikowano obwieszczenie ministra finansów z 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia ministra finansów regulującego zasady rachunkowości oraz plany kont w sferze budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289). Tekst jednolity rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek…

Od 1 marca za 20 tys. musisz mieć kasę

Podatnik, który w 2012 r. przekroczył obrót 20 tys. zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, ma od 1 marca 2013r. obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). Zgodnie z § 3 ust….

Od 1 marca nowe stawki diet

Od 1 marca 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, które zastąpiło dwa rozporządzenia dotychczas obowiązujące. W przypadku podróży służbowej odbywanej na terenie kraju nowa dieta za dobę podróży służbowej wynosi 30 zł. Przy nowej stawce diety (30 zł)…

Od 1 kwietnia dostawa wewnątrzwspólnotowa z 0 proc. VAT

Podatnik, który zarejestruje się jako podatnik VAT-UE najpóźniej w momencie składania deklaracji będzie mógł zastosować 0 proc. stawkę VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Resort finansów przygotował projekt przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług.Przedstawiony przez resort finansów projekt przewiduje zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz….

Podatek od środków transportowych można rozliczyć przez Internet

Dnia 15 lutego zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 221). Nowe przepisy umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego wykorzystywanie systemu bezpłatnej obsługi deklaracji na podatek od środków transportowych składanych przez portal ePUAP. Obowiązujący dotychczas format elektroniczny deklaracji na podatek od środków transportowych oraz układ informacji i powiązań między nimi…

Za brak sprawozdania będzie groziła grzywna

Od przyszłego roku, urzędy skarbowe będą mogły nałożyć na podatnika, który nie złoży w terminie sprawozdania finansowego, karę sięgającą nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmiany w Kodeksie karnym skarbowym. W świetle aktualnie obowiązującego prawa, organy skarbowe pozbawione są narzędzi niezbędnych do egzekwowana wykonywania przez podatników obowiązku składania sprawozdań finansowych. W celu wyeliminowania przypadków nieprzestrzegania przez podatników obowiązku składania sprawozdań finansowych konieczna jest zmiana…

Od 1 lipca 2013 r. NIP-7 złożymy przez Internet

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 203). Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia podyktowana była zmianą wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń…

Kodeks karny skarbowy ma nowy tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z 11 lutego 2013 r. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 27 listopada 2012 r. opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186). Kodeks reguluje kwestię odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Składa się z trzech tytułów: przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; postępowanie wykonawcze w sprawach…

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.