Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Dążąc do zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług, na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany zachodzące w prawie podatkowym, finansowym i gospodarczym oraz socjalnym. Najistotniejsze modyfikacje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie i zarządzanie jednostkami gospodarczymi prezentujemy w naszym cotygodniowym serwisie.

Kodeks karny skarbowy ma nowy tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z 11 lutego 2013 r. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 27 listopada 2012 r. opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186). Kodeks reguluje kwestię odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Składa się z trzech tytułów: przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; postępowanie wykonawcze w sprawach…

Rząd przyjął propozycje zmian w kodeksie pracy dot. czasu pracy

Dłuższy okres rozliczeniowy oraz wprowadzenie ruchomego czasu pracy to najważniejsze propozycje zmian w kodeksie pracy przyjęte przez rząd. Okres rozliczeniowy będzie wydłużony, ale nie więcej niż do 12 miesięcy. Będzie on dotyczył każdego systemu czasu pracy. Pozwoli to pracodawcom bardziej elastycznie gospodarować czasem pracy pracowników, w zależności od zapotrzebowania na pracę w poszczególnych miesiącach. Okresy dłuższej pracy będą równoważone okresami pracy krótszej lub dniami wolnymi od pracy, z zachowaniem…

Ogłoszono rozporządzenie w sprawie podróży służbowych

W dniu 5 lutego został ogłoszony tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ogłoszono tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej…

Banki zaostrzają politykę kredytową

Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat sytuacji na rynku kredytowym za I kwartał 2013 r. z którego wynika ogólne zaostrzenie polityki kredytowej w polskim sektorze bankowym. Raport wskazuje, że polityka kredytowa banków w IV kwartale 2012 r. była w dalszym ciągu kształtowana pod wpływem niekorzystnych prognoz sytuacji gospodarczej i podwyższonego ryzyka poszczególnych branż. Kryteria kredytowe dla przedsiębiorców zostały ponownie zaostrzone, w ujęciu netto dotyczyło to głównie małych i średnich…

Zmiany w krajowych standardach rewizji finansowej

Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę nr 1474/23/2012 KRBR z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej. Przyjęta przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwała wprowadza zmiany w Krajowym Standardzie Rewizji Finansowej nr 1, które są konsekwencją zmian w ustawie o rachunkowości w zakresie ogłaszania sprawozdań finansowych. W przypadku sprawozdań finansowych za 2012 r. szczegółowe objaśnienia zamieszczane na końcu opinii biegłego rewidenta powinny…

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne

Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi od 10 stycznia 13 proc. Tak wynika z opublikowanego 23 stycznia 2013 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. poz. 26). Płatnik, który nie ureguluje składki na ubezpieczenia społeczne w odpowiednim terminie lub w należytej wysokości, zobowiązany jest do zapłaty…

Podstawa wymiaru oraz wysokości składek na ubezpieczenia społeczne styczeń-grudzień 2013 r.

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń – grudzień 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: – nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60…

Opublikowano stawki odsetek od zaległości podatkowych

Dnia 23 stycznia br. w Monitorze Polskim zostały opublikowane stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 26). Odsetki w wysokości 13 proc. i 9,75 proc. obowiązują od 10 stycznia. Zgodnie z art. 56 § 3 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę równa jest sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc., z tym że nie może być niższa niż 8 proc. Od dnia…

Nie ma obowiązku przechowywania potwierdzeń zapłaty

Obowiązek przechowywania przez przedsiębiorców potwierdzeń zapłaty z terminala do kart płatniczych może wynikać z umów zawartych z firmami obsługującymi terminale. Przepisy podatkowe nie przewidują takiego obowiązku. Obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy podatkowe, nie przewidują obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców potwierdzeń zapłaty drukowanych przez karty płatnicze. Potwierdzenia takie nie są dokumentami związanymi z prowadzeniem ksiąg podatkowych, o których mowa w art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja…

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.