Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Dążąc do zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług, na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany zachodzące w prawie podatkowym, finansowym i gospodarczym oraz socjalnym. Najistotniejsze modyfikacje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie i zarządzanie jednostkami gospodarczymi prezentujemy w naszym cotygodniowym serwisie.

Rząd przyjął propozycje zmian w kodeksie pracy dot. czasu pracy

Dłuższy okres rozliczeniowy oraz wprowadzenie ruchomego czasu pracy to najważniejsze propozycje zmian w kodeksie pracy przyjęte przez rząd. Okres rozliczeniowy będzie wydłużony, ale nie więcej niż do 12 miesięcy. Będzie on dotyczył każdego systemu czasu pracy. Pozwoli to pracodawcom bardziej elastycznie gospodarować czasem pracy pracowników, w zależności od zapotrzebowania na pracę w poszczególnych miesiącach. Okresy dłuższej pracy będą równoważone okresami pracy krótszej lub dniami wolnymi od pracy, z zachowaniem…

Ogłoszono rozporządzenie w sprawie podróży służbowych

W dniu 5 lutego został ogłoszony tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ogłoszono tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej…

Banki zaostrzają politykę kredytową

Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat sytuacji na rynku kredytowym za I kwartał 2013 r. z którego wynika ogólne zaostrzenie polityki kredytowej w polskim sektorze bankowym. Raport wskazuje, że polityka kredytowa banków w IV kwartale 2012 r. była w dalszym ciągu kształtowana pod wpływem niekorzystnych prognoz sytuacji gospodarczej i podwyższonego ryzyka poszczególnych branż. Kryteria kredytowe dla przedsiębiorców zostały ponownie zaostrzone, w ujęciu netto dotyczyło to głównie małych i średnich…

Zmiany w krajowych standardach rewizji finansowej

Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę nr 1474/23/2012 KRBR z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej. Przyjęta przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwała wprowadza zmiany w Krajowym Standardzie Rewizji Finansowej nr 1, które są konsekwencją zmian w ustawie o rachunkowości w zakresie ogłaszania sprawozdań finansowych. W przypadku sprawozdań finansowych za 2012 r. szczegółowe objaśnienia zamieszczane na końcu opinii biegłego rewidenta powinny…

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne

Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi od 10 stycznia 13 proc. Tak wynika z opublikowanego 23 stycznia 2013 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. poz. 26). Płatnik, który nie ureguluje składki na ubezpieczenia społeczne w odpowiednim terminie lub w należytej wysokości, zobowiązany jest do zapłaty…

Podstawa wymiaru oraz wysokości składek na ubezpieczenia społeczne styczeń-grudzień 2013 r.

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń – grudzień 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: – nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60…

Opublikowano stawki odsetek od zaległości podatkowych

Dnia 23 stycznia br. w Monitorze Polskim zostały opublikowane stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 26). Odsetki w wysokości 13 proc. i 9,75 proc. obowiązują od 10 stycznia. Zgodnie z art. 56 § 3 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę równa jest sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc., z tym że nie może być niższa niż 8 proc. Od dnia…

Nie ma obowiązku przechowywania potwierdzeń zapłaty

Obowiązek przechowywania przez przedsiębiorców potwierdzeń zapłaty z terminala do kart płatniczych może wynikać z umów zawartych z firmami obsługującymi terminale. Przepisy podatkowe nie przewidują takiego obowiązku. Obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy podatkowe, nie przewidują obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców potwierdzeń zapłaty drukowanych przez karty płatnicze. Potwierdzenia takie nie są dokumentami związanymi z prowadzeniem ksiąg podatkowych, o których mowa w art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja…

Opublikowano rozporządzenie MF w sprawie e-deklaracji

21 stycznia br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające przepisy w sprawie rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 98). W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 85) dodane dwie nowe…

Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2013 r.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2013 r. będzie wynosiła 261,73 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 2908,13 zł. W dniu 18 stycznia 2013 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne….

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.