Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Dieta nie może mieć charakteru ryczałtu miesięcznego

Dieta dla przewodniczącego rady ustalona w stałej kwocie jako ryczałt, traci charakter rekompensacyjny, a przyjmuje charakter stałego, miesięcznego wynagrodzenia, niezależnego od kosztów związanych z pełnieniem funkcji – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Rada gminy ustaliła wysokości diet radnych oraz przewodniczącego rady.

Wojewoda wniósł na uchwałę skargę do sądu administracyjnego.

Zarzucił, iż rada ustaliła diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady w formie ryczałtu, bez określenia zasad zwrotu diety, w przypadku gdy nie wykonują oni swoich funkcji przez pewien okres czasu. Zdaniem organu nadzoru, dieta została przyznana zatem w formie konkretnej, określonej z góry wartości kwotowej, niezależnie od rzeczywistego sprawowania funkcji.

WSA podkreślił, iż w świetle brzmienia przepisu art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), rada gminy może ustanowić zasady, na jakich radnemu będzie przysługiwała dieta.

Choć nie ma legalnej definicji terminu “dieta”, zdaniem sądu, należy go rozumieć jako zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji, co przemawia za jego kompensacyjnym charakterem.

Skoro dieta sprowadza się do wyrównania wydatków i strat spowodowanych pełnieniem funkcji przewodniczącego rady, to osoba pełniąca tę funkcję zachowuje prawo do zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji, a nie z tytułu samego faktu bycia taką osobą.

W ocenie sądu, zakresem regulacji uchwały powinna być objęta między innymi sytuacja, gdy przewodniczący rady, przez dłuższy okres czasu nie wykonuje obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, a tym samym nie ponosi żadnych kosztów związanych z pełnieniem funkcji.

W przeciwnym razie dieta ustalona w stałej kwocie ma charakter ryczałtu miesięcznego, przez co traci charakter rekompensacyjny, a przyjmuje charakter stałego, miesięcznego wynagrodzenia, niezależnego od kosztów związanych z pełnieniem funkcji – uznał sąd.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.