Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Nowe przepisy wykonawcze do akcyzy

1 stycznia weszły w życie opublikowane w sobotę 29 grudnia rozporządzenia wykonawcze wydane przez Ministra Finansów w związku ze zmianami jakie do ustawy o podatku akcyzowym wprowadziła ustawa deregulacyjna.

Zgodnie z rozporządzeniem z 20 grudnia w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym (Dz. U. poz. 1522) następcy prawni lub podmioty przekształcone, w sytuacjach uregulowanych w Ordynacji podatkowej, nie będą musieli zwracać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego niewykorzystanych znaków akcyzy i tym samym wnioskować o wydanie nowych. Przekazanie znaków akcyzy będzie się odbywać poprzez sporządzenie protokołu. Najpóźniej 3 dni przed przekazaniem trzeba będzie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego, a następnie dostarczyć mu jeden egzemplarz protokołu.

Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1524) rozszerza katalog wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja powinna odbywać się w składzie podatkowym o wyroby o kodach CN 3811 11, 3811 19 00 i 3811 90 00, które są stosowane jako dodatki do paliw silnikowych.

Zmiany dotyczą również wzorów wniosków o:

  • wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,
  • wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
  • wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
  • wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający.

W związku z rozszerzeniem stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy na dodatki do paliw silnikowych, rozporządzenie z 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. poz. 1525) przesuwa terminu obligatoryjnej legalizacji zbiorników służących w składach podatkowych do magazynowania tych wyrobów do 31 grudnia 2014 roku. W związku z powyższym po 1 stycznia 2013 roku będzie możliwe przechowywanie wskazanych wyrobów na dotychczasowych warunkach tj. bez legalizacji.

Rozporządzenie z 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 1532) określa nowe wzory:

  • zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R),
  • potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR),
  • zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z).

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.