Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Nowelizacja ustawy Prawo celne

25 października br. wchodzi w życie znowelizowana ustawa Prawo celne, dostosowują krajowe przepisy dotyczące poboru przez organy celne opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów do przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Pierwsza ze zmian polega na dostosowaniu krajowych przepisów prawa celnego dotyczących poboru przez organy celne opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów do art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 145). Zgodnie z art. 30 rozporządzenia organy celne nie mogą pobierać opłat z tytułu przeprowadzonych kontroli celnych, jeżeli odbywa się to w godzinach pracy urzędu. W związku z powyższym zniesiono opłaty za czynności badania i analizy towaru przeprowadzone przez organy celne, w ramach wykonywania kontroli celnej.

Druga ze zmian dotyczy wykonania wyroku TK o którym mowa powyżej. Przepis art. 93 ust. 2 ustawy Prawo celne traci moc z dniem 25 listopada 2012 r., dlatego przygotowane zostało jego nowe brzmienie. Zgodnie z powołanym przepisem Minister Finansów określa w drodze rozporządzenia stawkę opłaty za przechowywanie towaru w depozycie lub magazynie czasowego składowania prowadzonym przez organ celny. Doprecyzowano, iż ustalając wysokość opłaty Minister uwzględni wartość celną towarów lub wartość rynkową, ustalaną na podstawie wartości rynkowej towaru identycznego lub podobnego.

Nowy przepis (art. 93 ust. 1a) zawiera również wytyczne dla Ministra jakie wartości należy uwzględnić ustalając stawki opłat. Całkowita opłata za przechowywanie towarów w depozycie urzędu celnego nie może być wyższa od wartości celnej towaru i nie może być niższa od równowartości kwoty 10 euro.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.