Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Sukcesja firmy umożliwi jej kontynuację

25 listopada zacznie obowiązywać ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki kompleksowej regulacji sukcesji prawni następcy przedsiębiorcy otrzymają narzędzia do tego, by móc odpowiedzialnie podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności firmy.

Przedsiębiorstwo będzie mogło w dalszym ciągu generować przychody i zyski, zostaną zachowane miejsca pracy i regulowane będą zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów oraz zobowiązania publicznoprawne. Ponadto zwiększą się szanse na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, budowanego niekiedy przez wiele lat osobistymi staraniami przedsiębiorcy i członków jego rodziny.

W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy, prowadzącego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, de facto kończy się byt prawny prowadzonej przez niego firmy. Przygotowane zmiany legislacyjne mają zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela. Służyć temu ma wprowadzenie do porządku prawnego instytucji zarządcy sukcesyjnego, który w określonych ramach czasowych będzie mógł zarządzać wyodrębnioną częścią majątku, stanowiącą przedsiębiorstwo w imieniu własnym, lecz na rachunek następców prawnych przedsiębiorcy i ze skutkiem w ich majątku. Będzie on umocowany do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zwanego w tym okresie „przedsiębiorstwem w spadku”. Instytucja ta będzie również stosowana do spółek cywilnych.

Dodatkowym celem regulacji jest wzmocnienie ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim: kontrahentów, kooperantów, konsumentów i pracowników. Ten ostatni cel zostanie zrealizowany m.in. na gruncie prawa upadłościowego, przez możliwość ogłoszenia upadłości zmarłego przedsiębiorcy przez cały okres trwania zarządu sukcesyjnego.

Pomimo śmierci przedsiębiorcy możliwość rzeczywistej kontynuacji stosunków umownych będą mieli także wierzyciele. Zyskają oni także możliwość dochodzenia swoich praw w okresie zarządu sukcesyjnego, przez co ograniczone zostaną obecne komplikacje związane z koniecznością oczekiwania na formalne stwierdzenie na właściwej drodze praw do spadku. Znacznie poprawi się również sytuacja pracowników. W przypadku, gdy zarząd sukcesyjny będzie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy stosunki pracy zostaną zachowane, zaś w przypadku, gdy zostanie on ustanowiony po pewnym czasie od otwarcia spadku –  wygasną po upływie 30 dni od dnia śmierci przedsiębiorcy. Jednocześnie pracownikom będzie przysługiwało pierwszeństwo w przyjęciu do pracy w razie ponownego zatrudniania w przedsiębiorstwie pracowników w tej samej grupie zawodowej. W okresie przejściowym od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego możliwe będzie zawarcie porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach. Projekt ustawy wprowadza również zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycia przedsiębiorstwa przez osoby, które będą je prowadziły, niezależnie od pokrewieństwa ze zmarłym przedsiębiorcą.

Źródło: Infor.pl

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
«

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.