Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Wpisy z kategorii Wiadomości

Sukcesja firmy umożliwi jej kontynuację

25 listopada zacznie obowiązywać ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki kompleksowej regulacji sukcesji prawni następcy przedsiębiorcy otrzymają narzędzia do tego, by móc odpowiedzialnie podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności firmy. Przedsiębiorstwo będzie mogło w dalszym ciągu generować przychody i zyski, zostaną zachowane miejsca pracy i regulowane będą zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów oraz zobowiązania publicznoprawne. Ponadto zwiększą się szanse na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, budowanego…

PKPIR 2019 – limit przychodów

Podatkową księgę przychodów i rozchodów (pkpir) może prowadzić w 2019 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT, który w 2018 r. uzyskał mniej niż 8.559.000,- zł przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Limit obrotów dla prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Przedsiębiorcy, którzy nie chcą prowadzić ksiąg rachunkowych i stosować ustawy o rachunkowości powinni starannie policzyć przychody, by zmieścić…

Od kwietnia br. będzie można zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki jawnej przez internet

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 111) umożliwi zmianę adresu spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego w systemie teleinformatycznym. Doprecyzuje również wzorce umowy spółki oraz zmiany tej umowy – zniknie wpis stanowiący, że każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.

Kwota z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW nie podlega zwolnieniu z CIT

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, która zawiera z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) umowy pożyczki na realizację konkretnego przedsięwzięcia. Umowy pożyczki przewidują możliwość umorzenia pożyczek po spełnieniu określonych warunków, tj. przeznaczenia środków finansowych uzyskanych w wyniku takiego umorzenia na inne przedsięwzięcie realizowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Spółka zadała więc fiskusowi pytanie, czy nieodpłatne świadczenie, jakie spółka otrzyma w wyniku umorzenia pożyczek…

Wysokość odsetek ustawowych, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830) ujednoliciła i uprościła system naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym.Wyłączyła m.in. stosowanie Kodeksu cywilnego w zakresie odsetek za opóźnienie do transakcji handlowych oraz wprowadziła zmienioną przesłankę warunkującą możliwość wydłużenia terminu zapłaty oraz ustalenia terminu na przeprowadzenie badania zgodności towaru lub usługi z umową….

Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych opublikowane

W piątek zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. poz. 20). Zgodnie z obwieszczeniem stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi obecnie 8 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Przypomnijmy, że od 1 stycznia obowiązują nowe regulacje w zakresie obniżonej…

Można już założyć konto na Portalu Podatkowym

Od 31 grudnia 2015 r. każdy podatnik i płatnik może założyć konto na Portalu Podatkowym służące do komunikacji elektronicznej z administracją podatkową. Usługa ta została przygotowana w ramach Programu e-Podatki. Założenie konta podatnika na Portalu Podatkowym umożliwia elektroniczną komunikację poprzez wnoszenie podań oraz składanie deklaracji organom podatkowym, jak również doręczanie pism przez organy administracji podatkowej. Pozwala też na szybki dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji…

Najważniejsze zmiany w PIT w 2016 r.

 Od nowego roku w ustawie o PIT zaczną obowiązywać liczne zmiany wprowadzone aż 17 różnymi ustawami zmieniającymi. Wśród nich są m. in.: zmiany w katalogu dochodów/przychodów wolnych od podatku, korekty przychodów i kosztów czy kompleksowej regulacji opodatkowania źródeł nieujawionych. Korekta przychodów i kosztów Przyjęto rozwiązanie, że rozliczenia faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów (korekta podstawy opodatkowania w PIT) będą odbywały…

Korekta odpisów na ZFŚS do 31 grudnia

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Obliczając odpis na początku roku i dokonując na jego podstawie wpłaty na rachunek bankowy ZFŚS pracodawca opiera się na planowanych (szacunkowych) danych o zatrudnieniu. Na koniec roku, gdy faktyczna przeciętna liczba osób zatrudnionych różni się od zaplanowanej, pracodawca powinien dokonać korekty odprowadzonego odpisu na ZFŚS. W tym celu należy ponownie obliczyć wysokość…

Nowa PKWiU od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywała nowa “PKWiU 2015”. W ewidencji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej do dnia 31 grudnia 2016 r. będzie można stosować równolegle PKWiU 2008. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676) od nowego roku zostaje wprowadzona nowa PKWiU – “PKWiU 2015”….

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.