Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Zmiana wysokości opłaty rocznej z tytułu nadzoru

Opłata roczna z tytułu nadzoru za 2010 r. wynosi 620,59 zł, za 2011 r. – 644,99 zł, za 2012 r. – 679,90 zł. Minimalna wysokość opłaty z tytułu nadzoru za 2012 r. nie jest już zróżnicowana w zależności od wykonywania przez podmiot uprawniony czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego.

Z chwilą wejścia w życie uchwał zmieniających minimalne wysokości opłaty rocznej z tytułu nadzoru za lata 2010-2012 mogą powstać nadpłaty. W związku z tym:

– podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, które regulowały opłatę w latach 2010-2011 w minimalnej wysokości (tj. 700,00 zł) mogą zwrócić się do KIBR w formie pisemnej o natychmiastowy zwrot nadpłaty (biuro KIBR dokona wyliczenia wysokości nadpłaty). Brak przesłania takiego pisma będzie równoznaczny z wyrażeniem woli zaliczenia nadpłaty na poczet rozliczeń opłaty rocznej z tytułu nadzoru za lata kolejne (taką procedurę przewiduje § 4 uchwały nr 3999/57/2011 KRBR z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania oraz sposobu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru). Informacji w kwestii wysokości nadpłat udziela Dział Finansowo-Księgowy Biura KIBR;

– w sytuacji, w której podmiot uprawniony dokonał już wpłaty opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2012 r. w minimalnej wysokości dotychczas obowiązującej (tj. 7000 zł dla podmiotów uprawnionych wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego oraz 2500 zł w przypadku pozostałych podmiotów), jednakże uważa, iż jego przychody uzyskane w 2012 r. nie spowodują powstania zobowiązania z tytułu opłaty nadzoru w ww. wysokości, może również złożyć ww. pismo o zwrot części opłaty.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.