Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Zmiany w krajowych standardach rewizji finansowej

Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę nr 1474/23/2012 KRBR z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.

Przyjęta przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwała wprowadza zmiany w Krajowym Standardzie Rewizji Finansowej nr 1, które są konsekwencją zmian w ustawie o rachunkowości w zakresie ogłaszania sprawozdań finansowych.

W przypadku sprawozdań finansowych za 2012 r. szczegółowe objaśnienia zamieszczane na końcu opinii biegłego rewidenta powinny zawierać nie tylko informacje o nie złożeniu przez jednostkę, do dnia zakończenia badania, sprawozdania finansowego za rok poprzedzający do Krajowego Rejestru Sądowego (dla jednostek objętych Krajowym Rejestrem Sądowym), ale również o braku ogłoszenia w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, a w odniesieniu do spółdzielni – w „Monitorze Spółdzielczym”. Zmianie uległy również informacje podawane przez biegłego rewidenta w raporcie, gdzie nie będzie juz obowiązku podawania numeru “Monitora Polskiego B”, w którym zostało ogłoszone sprawozdanie. Informacja ta zostanie zastąpiona datą ogłoszenia w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.

Dotychczas obowiązujące przepisy mają zastosowanie do sprawozdań finansowych za rok 2011, jako roku poprzedzającego rok 2012.

Uchwała ma zastosowanie do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. lub później.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.